Tập huấn Steam

Tập huấn Steam
Học tập để mang nhiều yêu thương hơn cho tụi nhỏ. Buổi tập huấn chuyên môn: Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động Giáo dục bằng phương pháp Steam do cô Lê Thị Hồng công ty CKS chia sẻ.
Học tập để mang nhiều yêu thương hơn cho tụi nhỏ
Buổi tập huấn chuyên môn:  Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động Giáo dục bằng phương pháp Steam do cô Lê Thị Hồng công ty CKS chia sẻ.


Khối 5 tuổi


Khối 4 tuổi